+420777782812
Přihlásit se Registrovat

Přihlásit se

Aktuality

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO POTŘEBY PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY

Důvodem, proč Orion OK, a.s. (jakožto správce) bude zpracovávat Vaše osobní údaje je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem. Správce dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti (správce). Dalšími příjemci osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

KOMPLETNÍ INFORMACE

  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je firma Orion OK, a.s., se sídlem Tvrdého 500/3, 60200 Brno, identifikační číslo: 25550632, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2801 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Tvrdého 500/3, 60200 Brno, adresa elektronické pošty , telefon 777 782 800.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  1. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.3. oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

  1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy, na základě tzv. oprávněného zájmu.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

  1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

  1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy; v případě reklamačního řízení pak konkrétní dodavatel Správce; osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat; provozovatelé technických řešení, díky nimž Vám můžeme zobrazovat více relevantní obsah. Dále pak společnosti zajišťující e-mailovou komunikaci, analytické a poradenské služby pro Správce.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Prodávající musí žádost vyhovět bez zbytečného odkladu a to bezúplatně (s vyjímkou nepřiměřených a nedůvodných žádostí). Některé osobní údaje však vymazat nemusí být možné, a to zejména s ohledem na skutečnost, že účel jejich zpracování prozatím nezanikl, nebo z důvodů, že takové osobní údaje jsou nezbytné pro plnění právních povinností obchodníka vyplývajících z veřejnoprávních předpisů.

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

  1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  2. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V Brně dne 25.5.2018